ROSENSPRUNG - Nekrophagen                                                                     (2017)

HELLVAR - Too Late Liar                                                                       (2016)

Festival screenings  

 EUROSHORTS FILM FESTIVAL 2016  -  www.euroshorts.pl

 BOGOTA MUSIC VIDEO FESTIVAL 2016 www.bogotamvf.com

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

LUKA BOSSE - Jaqui O                                                                          (2015)

LAOKOONGRUPPE - Nach den Authentizitätskriegen                            (2014)

 

Idea: Karl Schwamberger

LUKA BOSSE - The Road                                                                       (2014)